آخرین مطالب

آموزش بافت عروسک دختر با دو میل و با قلاب

آموزش بافت عروسک دختر با دو میل و با قلاب
فیلم آموزش بافت عروسک دختر

آموزش بافت عروسک دختر با دو میل و با قلاب

 

 

فیلم آموزش بافت عروسک دختر
عروسک بافتنی

 

 عروسک دختر خوشگل با موهای بافته

 

پا ها: ( در حین کار توی کار را پر کنید )
ابتدا از بافت پا شروع میکنیم، پاها کمی بزرگتر هستند و.از کف پا شروع میشه،پس برای شروع پانزده زنجیر زده و رج اول دور تا دور پایه کوتاه میزنیم فقط ابتدا و.انتها یک پایه بیشتر میزنیم تا کار جمع نشود که میشود سی و دو پایه، حالا یک سوم کار را از یک طرف جدا میکنیم که میشود پنج دانه،از نوک کار تا پنج دانه جدا کرده و.روی دانه ی ششم یک نخ عبور میدهیم تا در بقیه ی مراحل بدانیم یک سوم کار ما کجا بوده( از عکس کمک بگیرید) . داخل این یک سوم که پنج دانه اینطرف و.پنج دانه آنطرف زنجیره هست باید دو پایه زده بشه و بقیه ی دانه ها یک پایه،در در رج بعد هم همین کار را میکنیم یعنی این یک سوم را دو دانه در یک پایه میبافیم و بقیه ی دانه ها یک پایه زده میشه، بعد از این دو رج ساده بافی میکنیم یعنی در هر پایه همان یکی را میبافیم فقط ابتدا و انتهای کار سه تا در یکی میبافیم برای اینکه کار جمع نشود و بتوانیم پهنای کف پا رو بیشتر کنیم. تا هر چقدر که دوست دارید پا پهن شود میبافیم مثلا سه رج دیگه ادامه میدیم بعد دیگه به ابتدا و انتها دونه اضافه نمیکنیم تا پا جمع بشه دیگه فقط ساده بافی است تا برآمدگی روی پا درست شود حالا باید کم کم دانه کم کنیم، از همان قسمتی که ما یک سوم جدا کرده و دانه زیاد کرده بودیم باید دانه کم کنیم، یعنی همان جلوی پا، این یک سوم را یکی درمیون میبافیم و بقیه ی کار را هر چه هست میبافیم رج بعد هم همینطور،نگاه میکنیم ببینیم برای ساق پا چند دانه مانده، تعداد زیاد هست یا نه،اگه زیاد باشه ساق پا پهن میشه پس یه دلخواهتون باز رج بعد از جلوی پا دانه کم کنید و اگر دیدید بازم زیاد هست رج بعد هم همینطور رو بکنید، کمی ساق پا را با همان رنگ میبافیم و بعد کور میکنیم نخ رنگ دیگه که مثلا رنگ بدن یا کرم رنگ هست رو وصل میکنیم، نکته: (سعی کنید در هر جای کار که میخواهید رنگ نخ را عوض کنید از پشت کار کور یا نخ وصل کنید که این تغیر رنگ جلوی کار نباشد). حالا ساق پا را تا هر کجا که دوست دارید ببافید، از عکس اصلی کمک بگیرید که خیلی هم بلند یا کوتاه نشود،دو پا را به همین روش ببافید.

 

 کفش: برای بافت کفش مثل بافت پا عمل میکنیم ،با رنگ دیگه میبافیم ،مثل قبل پانزده زنجیر زده و دور تا دور پایه کوتاه میزنیم ……….تا به قسمت کم کردن دانه ها برسیم ،در اینجا وقتی خواستیم اون یک سوم را یکی در میون ببافیم به جای اینکه با پایه کوتاه بزنیم پایه بلند میزنیم ،یعنی اون یک سوم را با پایه بلند کم میکنیم ولی بقیه ی کار را پایه کوتاه میزنیم ،رج بعد هم همینطور را میکنیم و رج بعدش ساده بافی میکنیم با پایه کوتاه،( همه ی دانه ها) .حالا کفش را پای عروسک کرده و از قسمت روی پا زنجیر زده تا به اونطرف پا برسید و.بعد روی این زنجیره ها رو برگردید و پایه کوتاه بزنید تا کمی پهن شد و کور میکنیم و.با سوزن یا قلاب به طرف دیگه ی کفش وصل میکنیم.سعی کنید خود کفش و ارتفاع و.پهنای اون رو توی پا اندازه گیری کنید.
 بدن عروسک:حالا پاها را کنار هم گذاشته و نخ را به پشت پا وصل میکنیم و.از پشت شروع میکنیم،بدن تقریبا حالت بیضی باید پیدا کنه و کوچکتر از پاها باشد،در رج اول هر شش یا هفت پایه دوتا میزنیم یک رج ساده بافی،تا چند رج اینکار را ادامه میدهیم تا حالت پهنتر پیداکند بعد شروع به کم کردن میکنیم،حتما تناسب پا و بدن را در نظر داشته باشید،شاید پاها را کوچکتر گرفته باشید پس بدن هم کوچکتر خواهد بود،در کم کردن هر شش یا هفت دانه یکی کم میکنیم،ورج بعد ساده بافی،یک رج ساده بافی میکنیم،اگر ساده بافی نکنید بدن حالت گردتر پیدا میکند،بیضی دربیاید بهتر و.زیباتر خواهد بود،کم میکنیم تا تقریبا به بیست و چهار دانه یا دوازده دانه برسیم و کور میکنیم.بدن در حین کار پرشود.
سر عروسک: سه زنجیر زده گرد میکنیم،بعد شش تا رج بعد دوازده ،رج بعد بیست و چهار ،رج بعد ……تا به شصت برسید ،چند. رج ساده بافی و.بعد طبق فرمول کم میکنیم،برای اینکه سر گرد در بیاید دیگر بین رجها که کم میکنیم ساده بافی نمیکنیم،به دوازده یا شش رسانده کور میکنیم ،سر در حین کار پر شود.پا عروسک: سه زنجیر زده گرد میکنیم ،ده پایه بلند میزنیم و حالا تمام پایه ها را یک گوشه جمع میکنیم تا به صورت نیم دایره شود،حالا دور تا دور کار را پایه کوتاه یا پایه مخفی میزنیم تا گوش خوب بایستد
دستهای عروسک: اول سه زنجیره بعد شش پایه رسانده بعد دوازده ،رج بعد بیست و.چهار،و رج بعد سی پایه،اگر عروسکتان بزرگ است دستها را متناسب با بدن عروسک بزرگ کنید،به سی پایه که رسیدید دیگه زیاد نکنید و چند رج ساده بافی کنید،بعد از چند رج ساده بافی کم کنید تا به بیست و چهار یا دوا
زده دانه برسید،اواسط کار رنگ نخ را عوض کنید بعد به ساده بافی ادامه دهید تا به قد دلخواه برسید بعد کم کنید تا به شش پایه برسید و.کور کنید.در حین کار توی کار را پر میکنیم .
 عروسک : پنج زنجیر زده حلقه میکنیم داخلش را با پایه ساده پر میکنیم،تعداد مهم نیست فقط تا جایی که میشود پرش میکنیم،رج بعد در هر کدام یک پایه ساده میزنیم کور کرده و.به صورت وصل میکنیم.
 پیراهن عروسک: قبل از وصل کردن سر به بدن عروسک پیراهن را میبافیم تن عروسک میکنیم بعد سر را میدوزیم،حالا با رنگ مورد دلخواه به اندازه‌ی دور گردن عروسک زنجیره زده و.گرد میکنیم،بعد داخل هر کدام یک پایه ساده زده ،رج بعد داخل هر پایه یک پایه سوبل میزنیم،یعنی سه بار نخ را دور قلاب پیچیده و.دو تا دو تا رد میکنیم.حالا دستها را از داخل آن رد میکنیم ،دو.رج بعد داخل هر پایه یک پایه ساده میزنیم .حالا دامن عروسک را شروع میکنیم،توی عکس زیاد واضح نیست برای همین طرح دلخواه اجرا میکنیم،سه تا پایه بلند زده چهارمی را به جای اینکه قلاب را از جلوی کار داخل پایه کنیم از پشت کار داخل پایه کرده و.نخ را در میاوریم و پایه بلند میبافیم،دوباره سه تا پایه بلند معمولی بعد چهارمی از پشت کار قلاب را درمیاوریم و میبافیم،رج بعد دو تا پایه بلند معمولی داخل پایه بلند های معمولی زده و.از سومین پایه بلند دوتا پایه بلند معمولی در میاوریم و روی پایه بلندی که از پشت کار زده بودیم دوباره مثل قبل از پشت کار پایه بلند میزنیم،( این پایه بلند هایی که پشت کار از زده میشه باعث میشه خطهایی در کار بوجود بیاد) .
رج بعد سه پایه بلند معمولی از پایه ی چهارم دو تا پایه میزنیم و دوباره از پایه بلندهایی که پشت کار زدیم پایه از پشت کار میزنیم،رج بعد باز مثل قبل،چهار پایه معمولی زده از پنجمی دو تا میزنیم ،و پایه های پشت کار هم مثل قبل،رج آخر روی پایه بلندی که از پشت کار زده بودیم یک پایه ساده زده بعد سه تا پایه رد میکنیم یعنی نمیبافیم و بین سومی و چهارمی داخل سوراخ شش تا پایه بلند بافته و دوباره سه پایه رد میکنیم و روی پایه بلند پشت کار پایه ساده میبافیم دوباره سه تا پایه رد کرده بین سومی و چهارمی شش تا پایه بلند زده و …….مثل قبل ادامه میدهیم رج تمام شد کور میکنیم.
موهای عروسک : نخ را دولا کرده به اندازه ی بلندی دلخواه دولا میبریم.حالا قلاب را از بالای سر عروسک داخل یک پایه کرده و از پایه ی بغلی در میاوریم حالا نخ دولا شده را کمی با قلاب از این دو سوراخ در میاوریم ،حالا انتهای نخ را از بین دولای نخ بیرون میکشیم و محکم میکنیم.اگر میخواهید موها پر تر شود نخ را یا کلفت بردارید و.یا اگر نازک است چهار لا کنید.

 

 کاریهای عروسک: روی ساق پا و ساق دست بین قسمتی که رنگ نخ عوض میشود یه لبه ی بافته شده ی اضافه مثل چین وجود دارد .آن قسمت نخ را گره دهید،بعد داخل هر سوراخ پایه ساده بزنید،رج بعد داخل یک پایه پنج پایه بلند ،یکی نمیبافیم وبا پایه مخفی وصل میکنیم به پایه ی بعدی ،دوباره یکی نمیبافیم داخل بعدی پنج پایه بلند دوباره یکی نمیبافیم و وصل میکنیم به بعدی.تا آخر رج و کور میکنیم.
 چشمهای عروسک: دلخواه هست
منبع:ایران بانو

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]